Monday, 30 January 2012

Thursday, 26 January 2012

Tuesday, 24 January 2012

ആലോചന


ഞാന്‍ പറയാനുദ്ദേശിച്ചതെല്ലാം അയാള്‍ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു. 
ഇനി ഞാനെന്താ ... പറയ്യാ......

Saturday, 21 January 2012

പി.ടി. പിരീഡ്


ഈ പിരീഡ് നമ്മള്‍ക്ക് കളിക്കാം,  എന്താ.............

Tuesday, 17 January 2012

പൂരിപ്പിക്കുക


മുല്ലപ്പൂമ്പൊടിയേറ്റുകിടക്കും
പെണ്ണിനുമുണ്ടൊരു.......

Saturday, 14 January 2012

ചോറുണ്ണണോ...?


വയലില്‍ പണിയെടുക്കണം

Sunday, 8 January 2012

ഹാThursday, 5 January 2012

പത്തിരി വേണോ, പത്തിരി...?


പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു.


പൊരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു


ഇനി കഴിച്ചോളൂ.. പൊരിച്ച പത്തിരി

Monday, 2 January 2012

നന്നായി വരട്ടെ....!


കുനിയല്‍ മത്സരം